Edukacija: Edukativni centar ARHIMED

U saradnji sa „Edukativnim centrom ARHIMED”, G CONSULTING učestvuje u obuci 12 nezaposleninih lica sa evidencije ZZZ CG, za zanimanje Računovodstveni tehničar/ka.

Program obuke za zanimanje Računovodstveni tehničar/ka je licenciran od strane Ministarstva prosvjete. Programom je predviđeno da obuka traje tri mjeseca.

Nakon završetka obuke i položenih ispita polaznici dobijaju zvanično priznati sertifikat. Znanja i vještine koje će usvojiti tokom obuke omogućiće im da budu konkurentni na tržištu rada.

Nastavi...

Javni poziv za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u 2018. godini

Osnovni cilj poziva je jačanje i razvoj malih i srednjih preduzeća kroz sufinansiranje konsultantskih usluga.

Programom finansijske podrške za mikro, mala i srednja preduzeća može se odobriti finansijska pomoć za sljedeće inovativne  aktivnosti:

  •   Inovacija proizvoda/usluge     
  •   Inovacija poslovnog procesa
  •   Inovacija u organizaciji
  •   Inovacija u marketingu

Poziv je otvoren do 10.maja 2018. godine, a pravo učešća imaju preduzeća koja u prethodne dvije godine bilježe pozitivno poslovanje i redovno izmiruju obaveze prema državi.

detaljnije:  http://www.mek.gov.me/vijesti/183710/Javni-poziv-za-ucesce-u-Programu-za-unaprjedenje-inovativnosti-malih-i-srednjih-preduzeca-u-2018-godini.html

Nastavi...

Porez na dobit pravnih lica (olakšice)

Shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica Crne Gore, ista su dužna podnijeti Prijavu poreza na dobit do 31.03.2018. godine za 2017. godinu.

Po istom Zakonu, član 32.a pravna lica koja u Zakonom predviđenom roku uplate porez na dobit, mogu da ostvare umanjenje poreske obaveze u iznosu od 6% od obračunatog Poreza na dobit.

Pravo iz stava 1 ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva pravnog lica koji se podnosi nadležnom poreskom
organu, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze.

Nadležni poreski organ je dužan da na osnovu podnešenog zahtjeva donese riješenje o umanjenju poreske obaveze, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Nastavi...

Sačinjavanje i podnošenje finansijskih iskaza za NVO – PORESKA PRAKSA

NVO I SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA

 

Broj: 03/2-2771/2-18                                                                              

Podgorica, 28.februara 2018. godine

 

Saglasno odredbama člana 6 Zakona nevladinim organizacijama (”Sl.list CG”,br.39/11 i 37/17), nevladina organizacija ima svojstvo pravnog lica, koje stiče danom upisa u registar nevladinih organizacija koji vodi organ državne uprave nadležan za poslove uprave (Ministarstvo javne uprave).

Prema odredbama člana 4 stav 1 Zakona o računovodstvu (”Sl.list CG”,br.52/16), pravna lica su dužna da sastavljaju finansijske iskaze po MRS, odnosno po MSFI, koje je objavio IASB i utvrdio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova (odredbama stava 2 istog člana Zakona propisano je da će se sastavljanje finansijskih iskaza za nevladine organizacije detaljnije utvrditi podzakonskim aktom Vlade).

Pravno lice je dužno da, u skladu sa odredbama člana 10 Zakona o računovodstvu, pripremi godišnje finansijske iskaze sa stanjem na dan 31. decembra poslovne godine i dostavi organu uprave nadležnom za poslove utvrđivanja i naplate poreza (Poreska uprava), najkasnije do 31. marta tekuće, za prethodnu godinu.

Uredbom o povjeravnju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (”Sl.list RCG”,br.44/07 i ”Sl.list CG”,br.33/10), poslovi računovodstva i revizije se povjeravaju Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore, kao nosiocu Konzorcijuma. Ovom Institutu se, saglasno odredbama člana 2 Uredbe, povjerava i  pripremanje modela obrazaca finansijskih iskaza za pravna lica i njihovo objavljivanje u “Službenom listu Crne Gore”.

Model obrasca finansijskih iskaza za nevladine organizacije još uvijek nije utvrđen podzakonskim aktom. Nevladine organizacije (koje su po definiciji neprofitne organizacije koje imovinu stiču od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija i sl.), a koje, u skladu sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama, istovremeno obavljaju privrednu djelatnost, u dosadašnjoj praksi su sastavljale finansijske iskaze koristeći obrasce koji su predviđeni za privredna društva, a koji ne odgovaraju sistemu izvještavanja o poslovanju nevladinih organizacija. Ovaj model obrazaca finansijskih iskaza naročito ne odgovara nevladinim organizacijama koje isključivo obavljaju neprofitnu djelatnost. Stoga preporučujemo da predmetno pitanje uputite Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore i zatražite preporuku po pitanju sastavljanja finansijskih iskaza za nevladine organizacije.

Izvor: PORESKA PRAKSA ZA FERBRUAR 2018.

Nastavi...

Program ekonomskih reformi 2018-2020 godina

Program ekonomskih reformi je i ključni strateški dokument za srednjoročno makroekonomsko i fiskalno programiranje u Crnoj Gori. Isti sadrži i prateću agendu strukturnih reformi važnih za smanjenje ili eliminisanje prepreka privrednom rastu i jačanju sveukupne konkurentnosti zemlje. Istovremeno, program ekonomskih reformi je najvažniji dokument Crne Gore u ekonomskom dijalogu sa Evropskom Unijom.

Strateški razvojni cilj Crne Gore definisan u Programu ekonomskih reformi je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek EU i povećanju kvaliteta života svih njenih građana.

Program ekonomskih reformi za 2018-2020., sadži srednjoročne projekcije javnih finansija Crne Gore sadržane u Planu sanacije budžetskog deficita i javnog duga Crne Gore za period 2017-2021. i srednjoročnoj Fiskalnoj strategiji, koji se temelje na pretpostavci finansiranja tekuće potrošnje iz izvornih prihoda budžeta. Shodno mjerama fiskalne konsolidacije sadržanim u navedenim dokumentima. Program ekonomskih reformi 2018-2020., u svom osnovnom scenariju predviđa ostvarenje deficita javnih finansija od 1,6% BDP u 2018. i njegov prelazak u zonu suficita do 2020. godine.

Dokument možete preuzeti OVDJE.

 

Nastavi...

Dobro iz Crne Gore jača domaću ekonomiju

Saopštenje Privredne komore “Dobro iz Crne Gore jača domaću ekonomiju”

02.02.2018. godine Privredna komora Crne Gore je na svojoj internet stranici objavila saopštenje sa sastanka predstavnika nosilaca žiga “Dobro iz Crne Gore” , “Dobro iz Crne Gore jača domaću ekonomiju” Žig “Dobro iz Crne Gore”, koji je zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu, predstavlja garanciju posebnog kvaliteta.

Javnost ocjenjuje da bi najznačajniji efekti projekta “Dobro iz Crne Gore” privredne komore mogli biti jačanje domaće privrede i ekonomije, povjerenja potrošača u domaće proizvode, njihova veća prepoznatljivost u širokoj ponudi artikala na tržištu.”

“Povećanje tražnje proizvoda iz Crne Gore generiše porast domaće proizvodnje, osigurava veću profitabilnost kompanijama. Razvijena i jaka privreda je garancija da će i sve ostale oblasti od kojih zavisi standard života stanovništva biti stabilnije” – rekao je Golubović.

Detaljnije članak možete pročitati na ovom linku.

Nastavi...

Agrobudžet za 2018. godinu

Ukupan Agrobudžet za 2018. godinu iznosi 39.955.000,00 € i veći je za 8,5 miliona € ili 26,8% u odnosu na prošlu godinu.

Agrobudžet predstavlja zbir sredstava iz nacionalnog budžeta, evropskih fondova i veoma povoljnih kreditnih aranžmana, koji su ugovoreni tokom prošle godine sa Svjetskom bankom i Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede – IFAD-om.

Zabilježen je rast izdvajanja iz nacionalnog budžeta za 1,9 miliona €. Obezbijeđen je širi obuhvat korisnika, uključivanje znatno većeg broja malih gazdinstava u sistem premija. Širi obuhvat i uključivanje malih gazdinstava je izraz dodatne pravednosti, uvažavanja realnih struktura – odnosno broja grla i veličine zemljišnih parcela. Povećanim obuhvatom korisnika stvara se bolja osnova za pregovaračku poziciju sa EU, kako bi crnogorski farmeri dobili premije iz EU budžeta, po modelu kako taj značajni podsticaj koriste farmeri širom Evrope.

Kroz Agrobudžet za 2018.godinu poboljšati uslovi za dobijanje premija, povećaće se pojedinačne premije, realizovati projekti IPARD, IFAD i MIDAS II.

Za detaljnije informacije možete pročitati saopštenje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja na ovom linku.

Nastavi...