POMJEREN ROK ZA ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

OBAVJEŠTENJE – ROK ZA ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA PRODUŽEN JE DO 15. APRILA 2018. GODINE

Rok za blagovremenu uplatu poreza na dobit pravnih lica je 02. april 2018. godine. Obveznici koji u ovom roku izvrše uplatu poreza moći će da ostvare pravo na umanjenje poreske obaveze od 6%, u skladu sa članom 32a Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Nastavi...

Porez na dobit pravnih lica (olakšice)

Shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica Crne Gore, ista su dužna podnijeti Prijavu poreza na dobit do 31.03.2018. godine za 2017. godinu.

Po istom Zakonu, član 32.a pravna lica koja u Zakonom predviđenom roku uplate porez na dobit, mogu da ostvare umanjenje poreske obaveze u iznosu od 6% od obračunatog Poreza na dobit.

Pravo iz stava 1 ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva pravnog lica koji se podnosi nadležnom poreskom
organu, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze.

Nadležni poreski organ je dužan da na osnovu podnešenog zahtjeva donese riješenje o umanjenju poreske obaveze, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Nastavi...

Sačinjavanje i podnošenje finansijskih iskaza za NVO – PORESKA PRAKSA

NVO I SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA

 

Broj: 03/2-2771/2-18                                                                              

Podgorica, 28.februara 2018. godine

 

Saglasno odredbama člana 6 Zakona nevladinim organizacijama (”Sl.list CG”,br.39/11 i 37/17), nevladina organizacija ima svojstvo pravnog lica, koje stiče danom upisa u registar nevladinih organizacija koji vodi organ državne uprave nadležan za poslove uprave (Ministarstvo javne uprave).

Prema odredbama člana 4 stav 1 Zakona o računovodstvu (”Sl.list CG”,br.52/16), pravna lica su dužna da sastavljaju finansijske iskaze po MRS, odnosno po MSFI, koje je objavio IASB i utvrdio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova (odredbama stava 2 istog člana Zakona propisano je da će se sastavljanje finansijskih iskaza za nevladine organizacije detaljnije utvrditi podzakonskim aktom Vlade).

Pravno lice je dužno da, u skladu sa odredbama člana 10 Zakona o računovodstvu, pripremi godišnje finansijske iskaze sa stanjem na dan 31. decembra poslovne godine i dostavi organu uprave nadležnom za poslove utvrđivanja i naplate poreza (Poreska uprava), najkasnije do 31. marta tekuće, za prethodnu godinu.

Uredbom o povjeravnju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (”Sl.list RCG”,br.44/07 i ”Sl.list CG”,br.33/10), poslovi računovodstva i revizije se povjeravaju Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore, kao nosiocu Konzorcijuma. Ovom Institutu se, saglasno odredbama člana 2 Uredbe, povjerava i  pripremanje modela obrazaca finansijskih iskaza za pravna lica i njihovo objavljivanje u “Službenom listu Crne Gore”.

Model obrasca finansijskih iskaza za nevladine organizacije još uvijek nije utvrđen podzakonskim aktom. Nevladine organizacije (koje su po definiciji neprofitne organizacije koje imovinu stiču od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija i sl.), a koje, u skladu sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama, istovremeno obavljaju privrednu djelatnost, u dosadašnjoj praksi su sastavljale finansijske iskaze koristeći obrasce koji su predviđeni za privredna društva, a koji ne odgovaraju sistemu izvještavanja o poslovanju nevladinih organizacija. Ovaj model obrazaca finansijskih iskaza naročito ne odgovara nevladinim organizacijama koje isključivo obavljaju neprofitnu djelatnost. Stoga preporučujemo da predmetno pitanje uputite Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore i zatražite preporuku po pitanju sastavljanja finansijskih iskaza za nevladine organizacije.

Izvor: PORESKA PRAKSA ZA FERBRUAR 2018.

Nastavi...