PORUKA PRIPRAVNICIMA zaiteresovanim da stručno osposobljavanje obave u G CONSULTING – u

KO SMO MI?

 • Tim koji okuplja G CONSULTING stvoren je da tržištu ponudi puni finansijski konsalting i sposoban je da servisira svoje klijente u svim fazama životnog ciklusa preduzeća.
 • G CONSULTING će obezbijediti svakom klijentu kvalitetnu i pouzdanu uslugu, sagledavajući dugoročne efekte koji nastaju aktivnostima preduzeća.
 • Cilj nam je stvoriti široku osnovu za pomoć u poslovanju malim i srednjim preduzećima, kao i početnicima u biznisu.

 

        Zašto su nam potrebni pripravnici?

Nama su potrebni pripravnici, kako bi ojačali operativno poslovanje i kako bi kreirali bazu za širenje preduzeća ili osposobili potencijalne buduće saradnike.

Trudićemo se da naši pripravnici

 • Izuče privredno pravnu regulativu i da steknu naviku praćenja iste
 • Nauče da vladaju portalima poreske uprave
 • Prođu obuku za računovodstvenog tehničar
 • Nauče da koriste računovodstvene softvere
 • Nauče da sastave i predaju PDV prijave
 • Da obračunaju i predaju zarade
 • Učiće o poslovnoj administraciji i privredno pravnom savjetovanju
 • Izučiće postupke otvaranja preduzeća
 • Naučiti metodologije izrade biznis planova
 • Moguće i investicionih elaborata
 • Naučiće metodologije izrade IPARD i MIDAS projekata za potrebe poljoprivrednika prilikom apliciranja kod Ministarstva poljoprivrede
 • Izučiće specifičnosti prilikom vođenja poslovnih knjiga za klijente koji su tehničke struke
 • Radiće na tumačenjima zakona sa aspekta poslovanja klijenta

Da li postoji mogućnost da pripravnik ostane u firmi dugoročno i zasnuje radni odnos ?

Mogućnost postoji.

Ambiciozan pripravnik, koji prije svega osjeti svoj interes u radu sa nama, donese dodatnu vrijednost firmi  ili makar opravda postojanje svog radnog mjesta, može očekivati da će dugoročno ostati u firmi.

Direktor i osnivač

Dragan Goranović

Nastavi...

Uručeni setrifikati polaznicima obuke

Nakon tromjesečne obuke, u organizaciji Edukativnog centra “Arhimed”, dana 31.08.2018. godine uručeni su sertifikati polaznicima za uspješno obavljenu obuku za zvanje računovodstveni tehničar/ka.

Organizator projekta je Edukativni centar “Arhimed”, a projekat je finansiran od strane ZZZ CG. G consulting je aktivno u učestvovao u organizaciji praktičnog djela obuke.

Polaznicima čestitamo na dobijenim sertifikatima i želimo im puno uspjeha u daljem radu i profesionalnom ostvarenju.

Tim G consulting

   

Nastavi...

PDV na usluge on-line oglašavanja (Facebook i Google)

            ,, Poreska praksa” iz maja 2018. godine na strani 6 objavila je mišljenje o mjestu prometa usluga on-line oglašavanja na Facsbook i Google, kada te usluge pruža domaćem licu strano lice i kada usluge on-line oglašavanja pruža rezidentno lice PDV obveznik stranom pravnom licu.

U skladu sa odredbama člana 17 stav 1 i 2 I člana 37 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kao I članom 100 stav 2 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost,  kada strano pravno lice  – poreski obveznik  pruža usluge domaćem poreskom obvezniku, a koje se odnose na usluge on-line oglašavanja (facebook i Google) registrovani poreski obveznik, ima obavezu da obračuna I evidentira PDV po opštoj stopi, a nema obavezu da ga uplati.

Pravilnikom o sadržini prijave za obračin i plaćanje poreza na dodatu vrijednost je propisano da se iznosi poreza obračunatog po računima stranih lica za usluge pružene domaćem PDV obvezniku, iskazuju pod kolonom 18. PDV prijave, obrasca “PR PDV -2” kao izlazni i ulazni PDV (pod uslovom da ispunjava pravo odbitka ulaznog PDV) i da se u kolonama 20. i 21. kumuliraju u ukupni izlazni i ukupni ulazni PDV.

Primalac usluga koji nije u sistemu PDV ima obavezu da obračuna i plati PDV na usluge stranih lica, na uplatni račun za PDV na usluge stranih lica

Kada rezidentni poreski obveznik pruža  usluge on-line oglašavanja za svrhe marketinga stranom pravnom licu, rezidentni poreski obveznik nema obavezu da na fakturi koju za te usluge izdaje, obračuna PDV, ali je dužan da unose klauzulu “obaveza za PDV se prenosi na primaoca usluge”, sa pozivom na odgovarajuću odredbu Zakona, pod uslovom da ima dokaz da je primalac usluge registrovani PDV obvezniku u stranoj državi.

 

Nastavi...

Edukacija: Edukativni centar ARHIMED

U saradnji sa „Edukativnim centrom ARHIMED”, G CONSULTING učestvuje u obuci 12 nezaposleninih lica sa evidencije ZZZ CG, za zanimanje Računovodstveni tehničar/ka.

Program obuke za zanimanje Računovodstveni tehničar/ka je licenciran od strane Ministarstva prosvjete. Programom je predviđeno da obuka traje tri mjeseca.

Nakon završetka obuke i položenih ispita polaznici dobijaju zvanično priznati sertifikat. Znanja i vještine koje će usvojiti tokom obuke omogućiće im da budu konkurentni na tržištu rada.

Nastavi...

Javni poziv za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u 2018. godini

Osnovni cilj poziva je jačanje i razvoj malih i srednjih preduzeća kroz sufinansiranje konsultantskih usluga.

Programom finansijske podrške za mikro, mala i srednja preduzeća može se odobriti finansijska pomoć za sljedeće inovativne  aktivnosti:

 •   Inovacija proizvoda/usluge     
 •   Inovacija poslovnog procesa
 •   Inovacija u organizaciji
 •   Inovacija u marketingu

Poziv je otvoren do 10.maja 2018. godine, a pravo učešća imaju preduzeća koja u prethodne dvije godine bilježe pozitivno poslovanje i redovno izmiruju obaveze prema državi.

detaljnije:  http://www.mek.gov.me/vijesti/183710/Javni-poziv-za-ucesce-u-Programu-za-unaprjedenje-inovativnosti-malih-i-srednjih-preduzeca-u-2018-godini.html

Nastavi...

POMJEREN ROK ZA ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

OBAVJEŠTENJE – ROK ZA ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I GODIŠNJIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA PRODUŽEN JE DO 15. APRILA 2018. GODINE

Rok za blagovremenu uplatu poreza na dobit pravnih lica je 02. april 2018. godine. Obveznici koji u ovom roku izvrše uplatu poreza moći će da ostvare pravo na umanjenje poreske obaveze od 6%, u skladu sa članom 32a Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Nastavi...

Porez na dobit pravnih lica (olakšice)

Shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica Crne Gore, ista su dužna podnijeti Prijavu poreza na dobit do 31.03.2018. godine za 2017. godinu.

Po istom Zakonu, član 32.a pravna lica koja u Zakonom predviđenom roku uplate porez na dobit, mogu da ostvare umanjenje poreske obaveze u iznosu od 6% od obračunatog Poreza na dobit.

Pravo iz stava 1 ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva pravnog lica koji se podnosi nadležnom poreskom
organu, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze.

Nadležni poreski organ je dužan da na osnovu podnešenog zahtjeva donese riješenje o umanjenju poreske obaveze, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Nastavi...

Sačinjavanje i podnošenje finansijskih iskaza za NVO – PORESKA PRAKSA

NVO I SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA

 

Broj: 03/2-2771/2-18                                                                              

Podgorica, 28.februara 2018. godine

 

Saglasno odredbama člana 6 Zakona nevladinim organizacijama (”Sl.list CG”,br.39/11 i 37/17), nevladina organizacija ima svojstvo pravnog lica, koje stiče danom upisa u registar nevladinih organizacija koji vodi organ državne uprave nadležan za poslove uprave (Ministarstvo javne uprave).

Prema odredbama člana 4 stav 1 Zakona o računovodstvu (”Sl.list CG”,br.52/16), pravna lica su dužna da sastavljaju finansijske iskaze po MRS, odnosno po MSFI, koje je objavio IASB i utvrdio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova (odredbama stava 2 istog člana Zakona propisano je da će se sastavljanje finansijskih iskaza za nevladine organizacije detaljnije utvrditi podzakonskim aktom Vlade).

Pravno lice je dužno da, u skladu sa odredbama člana 10 Zakona o računovodstvu, pripremi godišnje finansijske iskaze sa stanjem na dan 31. decembra poslovne godine i dostavi organu uprave nadležnom za poslove utvrđivanja i naplate poreza (Poreska uprava), najkasnije do 31. marta tekuće, za prethodnu godinu.

Uredbom o povjeravnju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (”Sl.list RCG”,br.44/07 i ”Sl.list CG”,br.33/10), poslovi računovodstva i revizije se povjeravaju Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore, kao nosiocu Konzorcijuma. Ovom Institutu se, saglasno odredbama člana 2 Uredbe, povjerava i  pripremanje modela obrazaca finansijskih iskaza za pravna lica i njihovo objavljivanje u “Službenom listu Crne Gore”.

Model obrasca finansijskih iskaza za nevladine organizacije još uvijek nije utvrđen podzakonskim aktom. Nevladine organizacije (koje su po definiciji neprofitne organizacije koje imovinu stiču od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija i sl.), a koje, u skladu sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama, istovremeno obavljaju privrednu djelatnost, u dosadašnjoj praksi su sastavljale finansijske iskaze koristeći obrasce koji su predviđeni za privredna društva, a koji ne odgovaraju sistemu izvještavanja o poslovanju nevladinih organizacija. Ovaj model obrazaca finansijskih iskaza naročito ne odgovara nevladinim organizacijama koje isključivo obavljaju neprofitnu djelatnost. Stoga preporučujemo da predmetno pitanje uputite Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore i zatražite preporuku po pitanju sastavljanja finansijskih iskaza za nevladine organizacije.

Izvor: PORESKA PRAKSA ZA FERBRUAR 2018.

Nastavi...